Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging De Boulevardflat(s),
op dinsdag 2 april 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
Buurtcentrum De Inloop, ’s-Hertogenboschplein 8 (tel.nr. 036-5333737)

1. Opening

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 24 april 2017 *

3. Jaaroverzicht voorzitter a.i.

4. Vaststelling financieel jaarverslag *

5. Verslag penningmeester

6. Verslag Kascommissie * en décharge penningmeester a.i. c.q. bestuur

7. Bestuur

a. Voordracht om Henny Albers te benoemen tot secretaris
b. Voordracht om Helen Zeldenthuis te benoemen tot penningmeester
c. Décharge huidige bestuursleden voor gevoerd beleid
d. Oproep voor nieuwe bestuursleden

8. Groot onderhoud

9. Huurbeleid Vesteda

10.Rondvraag

11.Sluiting