Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging De Boulevardflat(s), 26 april 2016

Agenda

Presentielijst

1. Opening

2. Decharge secretaris S. Power

3. Benoeming nieuwe bestuursleden:
– Radjen Goeptar, bestuurslid
– Berend Mellema, bestuurslid en webmaster
– Helen Zeldenthuis, secretaris

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27-01-2015.

5. Jaarverslag 2015

6. Jaarrekening 2015, verslag kascommissie en decharge penningmeester
Financieel jaarverslag 2015
2015 Advies Kascommissie

7. Verhoging contributie 2017 naar € 12,00

8. Ideeën jaarlijks uitje

9. Rondvraag

10. Sluiting